Általános szerződési feltételek

Letölthető dokumentumok pdf formátumban: (ÁSZF) | Ellálási/Felmondási nyilatkozat

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Szófia Magánklinika (a továbbiakban: „VeszLife Kft.”) mint szolgáltató által üzemeltetett szofiaklinika.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (VeszLife Kft. és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

 1. A VeszLife Kft. tevékenysége

A VeszLife Kft. online ajándékutalvány vásárlási lehetőséget biztosít, kizárólag a Szófia Magánklinán történő felhasználásra. Az ajándékutalványokat a szofiaklinika.hu weboldalon lehet megvásárolni. (a továbbiakban: „Termék” vagy „Szolgáltatás”).

 • Elérhetőség és adatok

A Szófia Magánklinika adatai:

név:                                         VeszLife Kft.;

székhely:                               Veszprém, Szófia utca 2/1.

cégjegyzékszám:                1909521943; vezetve a Veszprémi Törvényszék                                  Cégbírósága nyilvántartásában

adószám:                              29176995-1-19

képviselő:                              Dr.Bertalan Rita Ágnes

elérhetőség (email):             veszlife@szofiaklinika.hu

telefon:                                  +36 20-567-8200

A szofiaklinika.hu  részére tárhelyet biztosító adatai:

név:                                        TárHely.EU Kft.

székhely:                               1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.;

cégjegyzékszám:                 01-09-909968

képviselő:                              support@tarhely.eu

elérhetőség:                          +36 1 789-2-789

 • A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek

Kapcsolat:https://szofiaklinika.hu/kapcsolat

a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a VeszLife Kft-hez eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein. A név és az email cím megadása és az üzenete mező kitöltése után a Küldés gomra kattintva küldhet el az Ügyfél az észrevételeit, kéréseit, kérdéseit és a megadott email címen kapja meg a választ;

Az Ügyfél észrevételeivel, kéréseivel, kérdéseivel személyesen, emailen, illetve telefonon is felkeresheti klinikánkat az alábbi elérhetőségeken.

 • Rendelés: az Ügyfél a vásárlás során megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a számlázást is). A rendelés leadásakor kerül sor a fizetésre, majd a Termék(ek)et elekronikus úton (a vásárláskor megadott email címen) kapja meg.
 • A rendelés, szerződéskötés menete

Rendelés menete


1. Az Ügyfél a megkezdheti a vásárlást a  https://szofiaklinika.hu/ajandekkartya/ oldalon.
2. Az Ügyfél a megvásárolni kívánt termék vagy termékek darabszámát beállítja.
3. Az Ügyfél kosárba helyezi a kiválasztott termékeket, melyek listáját bármikor megtekintheti a „A kosár tartalmának megjelenítése” feliratra kattintva.
4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát. A „-„ és „+” gombokra kattintva csökkentheti illetve növelheti a kosárban lévő termék(ek) mennyiségét.
5. Az Ügyfél a „Tovább a pénztárhoz” gomra kattintva megadhatja a számlázási adatokat illetve az email címet ahova a terméket küldjük.
6. Az Ügyfél a termék ellenértékét kizárólag bankkártyás fizetési móddal egyenlítheti ki a „Kifizetem a SimplePay felületén” gombra kattintva.

A megrendelések feldolgozása és teljesítése


A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-2 munkanapon belül.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a VeszLife Kft. nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén a VeszLife Kft. nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatéríti a VeszLife Kft.

 A VeszLife Kft. köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni.

A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a VeszLife Kft. nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

 • A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók[1] esetén)

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, (ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a VeszLife Kft. ésszerű költségeit.

 • Nyilatkozat

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát (i) a 1. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy (ii) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

 • Visszatérítés

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a VeszLife Kft.  haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A VeszLife Kft. a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a VeszLife Kft. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a VeszLife Kft. nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 • Termék visszaküldése

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a terméket nem kell visszaküldenie. A terméket a továbbiakban nem tudja felhasználni.

.

 • Arányos díjfizetés

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás a VeszLife Kft. -vel való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a VeszLife Kft. számára megfizetni.

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha a teljesítés 14 napon belüli megkezdéséhez adott belegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát.

 • Kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a VeszLife Kft. a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac VeszLife Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a VeszLife Kft. által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a VeszLife Kft. a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a VeszLife Kft. a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási- és felmondási jogát.
 • Hibás teljesítés szabályai (fogyasztók esetén)
 • Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a VeszLife Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a VeszLife Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Panaszkezelés (fogyasztók esetén)

A fogyasztó a VeszLife Kft. a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a VeszLife Kft. -vel, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.

 • Szóbeli (telefonos) panasz

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a VeszLife Kft.  a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül a VeszLife Kft. köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 • Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a VeszLife Kft. a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a VeszLife Kft. indokolni köteles. A VeszLife Kft. a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a VeszLife Kft. köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) a VeszLife Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 • Vitarendezés

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A VeszLife Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: Fejér Vármegyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 46. , postacím: H-8050 Székesfehérvár, Pf. 357 . Az illetékes békéltető testületek listája:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető, amelyre a

Veszprémi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

 • Egyéb szabályok

A VeszLife Kft. nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
 2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
 3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
 4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a VeszLife Kft. szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

A VeszLife Kft. szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

 1. Az ÁSZF-re irányadó jog

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt (visszamenőlegesen is):
https://szofiaklinika.hu/wp-content/uploads/2021/09/Adatkezelesi-tajekoztato-ellatast-igenybevevo-szemelyeknek.pdf
https://szofiaklinika.hu/wp-content/uploads/2021/09/Adatvedelmi-szabalyzat.pdf

A VeszLife Kft. bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Dátum:           2024.05.01.

VeszLife Kft.

1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:         VeszLife Kft. 8200 Veszprém, Szófia utca 2/1.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:   ………………………………………………………

A fogyasztó neve:    ………………………………………………………………………………………………


Címe:    ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….


A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………..

Kelt:    ………………………………………………………………..


 

Scroll to Top
Scroll to Top